Κορώνη Νικολέττα

Νικολεττα Κορώνη

Άδειες δόμησης - Οικοδομική άδεια / Έγκριση δόμησης μικρής κλίμακας

Κορώνη Γ. Νικολέττα

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΑΜ Τ.Ε.Ε. 116144

ΜSc Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Ενεργειακός Επιθεωρητής: Α.Μ. 1284
Επιθεωρητής Δόμησης: Α.Μ.13852

Διεύθυνση:

Εθνικής Αντιστάσεως 64 Ευβοίας, Τ.Κ. 34600

Email:

koroni.nikoletta@gmail.com, infokoroni@gmail.com

Tηλέφωνο:

2221081852, κιν: 6948535378

Από 15/10/2018  ξεκίνησε η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Αδειών του ΤΕΕ, e-Άδειες, στο οποίο πιστοποιημένος/εξουσιοδοτημένος Μηχανικός υποβάλει πλέον ηλεκτρονικά τις απαιτούμενες για την έκδοση άδειας μελέτες και σχέδια.

Οι άδειες δόμησης είναι διοικητικές πράξεις που επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι Οικοδομικές Άδειες αλλά και οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης  Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ).

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 απαιτείται ενδεικτικά στις παρακάτω περιπτώσεις για εργασίες προϋπολογισμούς έως 25.000,00€:

 • εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
 • επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων
 • κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ.
 • εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης
 • τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις
 • συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
 • περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
 • λειτουργική συνένωση χώρων
 • διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών
 • εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός.

 

Οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας εκδίδονται ηλεκτρονικά, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και έχουν διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος. Συμβουλευτείτε το γραφείο μας για το χρονοδιάγραμμα έκδοσης, το κόστος και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οικοδομική Άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις ΕΕΔΜΚ και προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 25.000,00€. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι οι εξής:

 • Κατεδάφιση υφιστάμενων κατασκευών
 • Νέα κτιριακή εγκατάσταση
 • Επέκταση υφιστάμενης κατασκευής
 • Προσθήκη ορόφου

 

Η έκδοση Οικοδομικής Άδειας απαιτεί πληθώρα μελετών πολλαπλών ειδικοτήτων και πλήρη γνώση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και των Όρων Δόμησης της κάθε περιοχής. Η ισχύς της Οικοδομικής Άδειας είναι τέσσερα (4) έτη και υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης αυτής. Εμπιστευθείτε εμάς και τους συνεργάτες μας για την εκπόνηση των μελετών, την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας και την επίβλεψη της κατασκευής σας για ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο